1510465_443878115786461_6715350745012655534_nL’Edifici de les Llengües és el nom que li done a un macroprojecte que agrupa diverses línies d’investigació i en el qual convergeixen moltes descobertes integrades en el que vol ser un model o paradigma alternatiu als actuals enfocaments llenguatgistes i reduccionistes. No partisc del no-res, al contrari: pretenc rescatar el “paradigma perdut” dels antics, el paradigma jeràrquic que integrava les diverses ciències del llenguatge.
Així doncs, la metàfora de l’edifici no és un simple recurs retòric o poètic, sinó una “metàfora estesa” que actua com a nucli d’eixe nou paradigma o matriu epistèmica que, combinant la “saviesa perduda” dels antics amb les millors aportacions posteriors, propose com a alternativa enfront de l’esgotament i la degradació de la lingüística moderna. Amb el model de l’edifici es facilita la integració de tots els elements i operacions del llenguatge, així com la de totes les disciplines que se n’ocupen.
Es tracta d’una revolució epistemològica, de capgirar per complet els punts de vista habituals sobre el llenguatge i les llengües, que les veuen deslligades de la gent i de les coses que fa amb elles, com si pogueren considerar-se “en si”, però no: cal connectar les llengües amb les persones i amb les societats, així com amb les coses i amb les operacions per a les quals s’usen o de les quals es parlen. Cal restaurar la dignitat de la gramàtica i dotar-la de sentit, així com reconstruir en eixa línia els estudis sobre el llenguatge, i donant compte de la doble característica bàsica de totes les llengües humanes: la jerarquia, per un costat, i l’ambigüitat o imbricació, per l’altre.
Per tal de poder comprovar tot açò, invite els curiosos a acostar-se al meu taller de Valenguando2015. I per reforçar encara més l’interés, us diré també que L’Edifici de les Llengües funciona com un instrument amb tres utilitats o aplicacions principals:

  1. La pedagògica, per a l’ensenyament i aprenentatge, tant de llengua, en general (és a dir, la “gramàtica general” que totes les llengües comparteixen), com de tals llengües en particular, en qualsevol nivell educatiu –i adequat sobretot en contextos multilingües.
  2. L’heurística, per a la investigació i la descoberta en tots els camps d’estudi i disciplines, començant, naturalment, pel llenguatge mateix, replantejat sobre unes noves bases.
  3. La contemplativa, integrant-hi diverses savieses orientals i tècniques meditatives, que permeten anar més enllà del raonament discursiu i d’allò verbalitzable.

Naturalment, en un taller de 45 minuts només podré apuntar o suggerir algunes d’aquestes qüestions o característiques, per això faré un esforç de síntesi que em permeta compartir amb vosaltres els aspectes bàsics i generals del projecte L’Edifici de les Llengües. Estic convençut que us interessarà i que entre els assistents hi haurà possibles col•laboradors de l’eixida a la xarxa del projecte, perquè un dels pròxims passos serà la creació d’un equip que ho faça possible.

El Edificio de las Lenguas es el nombre que le doy a un macro-proyecto que agrupa varias líneas de investigación y en el cual convergen muchos descubrimientos integrados en lo que quiere ser un modelo o paradigma alternativo a los actuales enfoques lenguajistas y reduccionistas. No parto de la nada, al contrario: pretendo rescatar el “paradigma perdido” de los antiguos, el paradigma jerárquico que integraba las diversas ciencias del lenguaje.

Así pues, la metáfora del edificio no es un simple recurso retórico o poético, sino una “metáfora extendida” que actúa como núcleo de ese nuevo paradigma o matriz epistémica que, combinando la “sabiduría perdida” de los antiguos con las mejores aportaciones posteriores, propongo como alternativa frente al agotamiento y la degradación de la lingüística moderna. Con el modelo del edificio se facilita la integración de todos los elementos y operaciones del lenguaje, así como la de todas las disciplinas que se ocupan del mismo.

blocks--school_19-128623Se trata de una revolución epistemológica, de dar la vuelta por completo a los puntos de vista habituales sobre el lenguaje y las lenguas, que las ven desligadas de la gente y de las cosas que la gente hace con ellas, como si pudieran considerarse “en sí”, pero no: hay que conectar las lenguas con las personas y con las sociedades, así como con las cosas y con las operaciones para las cuales se usan o de las cuales se habla. Hay que restaurar la dignidad de la gramática y dotarla de sentido, así como reconstruir en esa línea los estudios sobre el lenguaje, y dando cuenta de la doble característica básica de todas las lenguas humanas: la jerarquía, por un lado, y la ambigüedad o imbricación, por el otro.

Para poder comprobar todo esto, invito a los curiosos a acercarse a mi taller de Valenguando2015. Y para reforzar aún más el interés, os diré también que El Edificio de las Lenguas funciona como un instrumento con tres utilidades o aplicaciones principales:

  1. La pedagógica, para la enseñanza y aprendizaje, tanto de lengua, en general (es decir, la “gramática general” que todas las lenguas comparten), como de tales lenguas en particular, en cualquier nivel educativo –y adecuado sobre todo en contextos multilingües.
  2. La heurística, para la investigación y el descubrimiento en todos los campos de estudio y disciplinas, empezando, naturalmente, por el lenguaje mismo, replanteado sobre unas nuevas bases.
  3. La contemplativa, integrando diversas sabidurías orientales y técnicas meditativas, que permiten ir más allá del razonamiento discursivo y de lo que se puede verbalizar.

Naturalmente, en un taller de 45 minutos solo podré apuntar o sugerir algunas de estas cuestiones o características, por eso haré un esfuerzo de síntesis que me permita compartir con vosotros los aspectos básicos y generales del proyecto El Edificio de las Lenguas. Estoy convencido de que os interesará y de que entre los asistentes habrá posibles colaboradores de la salida a la red del proyecto, porque uno de los próximos pasos será la creación de un equipo que lo haga posible.

(El taller está previsto en valenciano, pero si hace falta habrá toda la “traducción simultánea” que sea precisa).

Un  taller de Josep-Lluís Navarro Lluch

Compra tu entrada a #Valenguando

Tagged with →  

Leave a Reply