Foto del taller Teoria lul·liana de la comunicacióEn el taller “Teoria lul·liana de la comunicació” es presentaran les idees i el model de comunicació que Ramon Llull va esbossar, fa huit segles, en el seu Llibre del sisé sentit. En paral·lel, es farà una crítica dels actuals models llenguatgistes i reduccionistes, que degraden i rebaixen la comunicació humana i la dignitat de les llengües. L’alternativa lul·liana pot ser la base d’una reconstrucció dels estudis sobre el llenguatge que integre les nostres disciplines entre elles i amb totes les altres, superant les estèrils metàfores del canal, del tub, del telèfon i de l’ordinador. La “teoria lul·liana de la comunicació” permet articular de forma integradora llengua, persona i societat, possibilitant així que gramàtica, psicologia i sociologia puguen retrobar-se en un nou paradigma, que caldrà començar a bastir rescatant, precisament, el paradigma perdut, el de la jerarquia i la complexitat, que els antics coneixien i aplicaven. En el taller els assistents podran intervindre activament, encara que, donada la complexitat del problema, haurem de conformar-nos d’esbossar o apuntar breument algunes de les característiques d’aquest model. Per això (i també com a crítica de l’ús sovint compensatori i sobrer de les “noves tecnologies”), no s’hi usarà cap mitjà audiovisual ni informàtic, sinó que ens limitarem a manipular una cartolina desplegable on estarà dibuixat l’esquema lul·lià de la comunicació. Serà també una forma d’homenatjar el saber artesanal i funcional de Ramon Llull, pioner de tantes coses.

*                                                        *                                                        *                                                        *

En el taller “Teoría luliana de la comunicación”, impartido por Josep-Lluís Navarro, se presentarán las ideas y el modelo de comunicación que Ramon Llull esbozó, hace ocho siglos, en su Llibre del sisé sentit. En paralelo, se hará una crítica de los actuales modelos lenguajistas y reduccionistas, que degradan y rebajan la comunicación humana y la dignidad de las lenguas. La alternativa luliana puede ser la base de una reconstrucción de los estudios sobre el lenguaje que integre nuestras disciplinas entre ellas y con todas las otras, superando las estériles metáforas del canal, del tubo, del teléfono y del ordenador. La “teoría luliana de la comunicación” permite articular de forma integradora lengua, persona y sociedad, posibilitando así que gramática, psicología y sociología puedan reencontrarse en un nuevo paradigma, que habrá que empezar a construir rescatando, precisamente, el paradigma perdido, el de la jerarquía y la complejidad, que los antiguos conocían y aplicaban. En el taller los asistentes podrán intervenir activamente, aunque, dada la complejidad del problema, tendremos que conformarnos con esbozar o apuntar brevemente algunas de las características de este modelo. Por eso (y también como crítica del uso a menudo compensatorio y superfluo de les “nuevas tecnologías”), no se usará ningún medio audiovisual ni informático, sino que nos limitaremos a manipular una cartulina desplegable donde estará dibujado el esquema luliano de la comunicación. Será también una forma de homenajear el saber artesanal y funcional de Ramon Llull, pionero de tantas cosas.

Tagged with →  

Leave a Reply